موضوعات وبسایت : متن آهنگ
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

اهنگ انگیزشی خارجی با ترجمه

اهنگ انگیزشی خارجی با ترجمه

نویسنده : سمانه KZ | زمان انتشار : 08 فروردین 1401 ساعت 04:25

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان اهنگ انگیزشی خارجی با ترجمه را مطالعه خواهید کرد.

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

در این بخش با مجموعه ای از بهترین اهنگ های انگیزشی خارجی در کنارتون هستیم و امیدواریم با شنیدن و مشاهده ترجمه این اهنگ های پرانرژی و امید بخش در ادامه مسیر خود سریع تر و دقیق تر پیش بروید.

قبل از دانلود و یا پخش آنلاین مجموعه آهنگ های انگیزشی از شما دعوت میکنم تا ویدیو تاثیرگذار زیر را تماشا فرمایید.

دانلود ویدیو | 9 مگابایت

لیست پخش و دانلود آهنگ انگیزشی

مجموعه زیر شامل آهنگ های :

  • آهنگ Believer از Imagine Dragons
  • آهنگ Love Myself از Hailee Steinfeld
  • آهنگ Lose Yourself از Eminem

اهنگ انگیزشی خارجی اول

آهنگ Believer از Imagine Dragons

https://dl.baarzesh.net/music/2020/8/Previous/believer.mp3دانلود آهنگ کیفیت عالی | 8 مگابایت

مشاهده متن و ترجمه آهنگ

[Verse 1]

First things first
اول از همه

I’ma say all the words inside my head
میخوام ھﺮ ﭼﯽ ﺗﻮی ذھﻨﻢ ھﺴﺖ رو ﺑﮕﻢ

I’m fired up and tired of the way that things have been
من از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ داره ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ھﺴﺘﻢ

The way that things have been
از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ دراه ﻣﯽ اﻓﺘﻪ (ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮه)

Second thing second
در درجه دوم

Don’t you tell me what you think that I can be
بهم ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ

I’m the one at the sail, I’m the master of my sea
من بهترین درﯾﺎ ﻧﻮرد ھﺴﺘﻢ، من ﭘﺎدﺷﺎه درﯾﺎی ﺧﻮدم ھﺴﺘﻢ

The master of my sea
پادشاه دریای خودم

[Pre-Chorus]

I was broken from a young age
من از ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ام

Taking my sulking to the masses
خشم و اﺧﻤﻢ را روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ام

…Writing my poems for the few
شعرم را برای افراد خاصی نوشتم…

That looked at me took to me, shook to me, feeling me
که به ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدن، دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﻦ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارم ﻣﯿﺪادن، درﮐﻢ ﻣﯿﮑﺮدن

Singing from heart ache from the pain
از رنج ﻗﻠﺒﻢ و از درد ﺧﻮﻧﺪم

Take up my message from the veins
پیامم رو از درون رگ هایم بیرون ﮐﺸﯿﺪم

Speaking my lesson from the brain
آموخته ھﺎﯾﻢ را از درون ﻣﻐﺰم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ

…Seeing the beauty through the
و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ در….

[Chorus]

Pain
درد

You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain
درد

You break me down, you build me up, believer, believer
تو من رو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain
درد

I let the bullets fly, let them rain
اجازه بده ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ (ﺷﮑﻠﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ)، و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺒﺎرﻧﺪ

My life, my love, my drive, it came from… Pain
زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

[Verse 2]

Third things third
در درﺟﻪ ﺳﻮم

Send a prayer to the ones up above
برای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اون ﺑﺎﻻ ﺳﺖ دﻋﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم (ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ ﮐﺮدم)

All the hate that you’ve heard has turned your spirit to a dove
تمام ﺣﺮف ھﺎی ﺗﻨﻔﺮ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ای روح ﺗﻮ را ﺑﻪ آراﻣﺶ رﺳﺎﻧﺪه ﺳﺖ

Your spirit up above
روح ﺗﻮ ﺑﻪ اوج رﻓﺘﻪ ﺳﺖ

[Pre-Chorus 2]

I was choking in the crowd
تو این ﺷﻠﻮﻏﯽ ھﺎ داﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﺪم

Living my brain up in the cloud
ذهنم ﮐﻪ ﺗﻮی اﺑﺮ ھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد

Falling like ashes to the ground
مثل ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ زمین ﻧﺸﺴﺖ

Hoping my feelings, they would drown
امیدوار ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ

But they never did, ever lived, ebbing and flowing
اما اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪن و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و روان ﺷﺪﻧﺪ

Inhibited, limited
مهار ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ

Till it broke open and it rained down
تا اینکه شکسته شدن و مثل باران باریدن

…It rained down, like
و ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ…

Pain
درد

You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain
درد

You break me down, you build me up, believer, believer
تو من رو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain
درد

I let the bullets fly, let them rain
اجازه ﻣﯿﺪه ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ (ﺷﮑﻠﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ)، و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ

My life, my love, my drive, it came from… Pain
زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

[Bridge]

Last things last
در دردﺟﻪ اﺧﺮ

By the grace of the fire and the flames
به لطف آﺗﺶ و ﺷﻌﻠﻪ ھﺎ

You’re the face of the future, the blood in my veins
تو چهرهای از آﯾﻨﺪه ای، ﺧﻮن درون رگ ھﺎی ﻣﻨﯽ

The blood in my veins
خون درون رگ ھﺎی ﻣﻨﯽ

But they never did, ever lived, ebbing and flowing
اما اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪن و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و روان ﺷﺪﻧﺪ

Inhibited, limited
مهار و ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ

Till it broke open and it rained down
تا اینکه شکسته شدن و مثل باران باریدند

It rained down, like…
و ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ…

[Chorus]

Pain
درد

You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain
درد

You break me down, you build me up, believer, believer
تو من رو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain
درد

I let the bullets fly, let them rain
اجازه بده ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ (ﺷﮑﻠﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ)، و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ

My life, my love, my drive, it came from… Pain
زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

You made me a, you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

اهنگ انگیزشی خارجی دوم

آهنگ Love Myself از Hailee Steinfeld

https://dl.baarzesh.net/music/2020/8/Previous/love-myself.mp3دانلود آهنگ کیفیت عالی | 9 مگابایت

مشاهده متن و ترجمه

Yeah
آره

When I get chills at night
وقتی شبا میلرزم

I feel it deep inside without you, yeah
در اعماق وجودم بدون تو احساسش میکنم

Know how to satisfy
میدونم چجوری راضیش کنم

Keeping that tempo right without you, yeah
بدون تو این ریتم رو ادامه میدم

Pictures in my mind on replay
تصاویر تو ذهنم در حال تکرار شدنه

I’m gonna touch the pain away
می خوام درد رو دور کنم

I know how to scream my own name
من ميدونم چطور اسمم رو داد بزنم

Scream my name
اسممو داد میزنم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

(Hey)
هی

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else
نمیتونم به خودم کمک کنم؟! ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Anytime, day or night
هر موقعی ‘ روز یا شب

I love me!
من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

(Hey)
هی

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else
نمیتونم به خودم کمک کنم؟! ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Anytime that I like
هر وقتی که خوشم بیاد

I love me!
من خودمو دوس دارم

I’ll take it nice and slow
من اونو زیبا و آرام پیش خواهم برد

Feeling good on my own without you, yeah
بدون تو احساس خوبی دارم ، اره

Got me speaking in tongues
باعث میشی جوری صحبت کنم که خودمم نفهمم

The beautiful, it comes without you, yeah
زیبایی، بدون تو میاد، آره

I’m gonna put my body first
من میخواهم که در وهله اول به خودم اهمیت بدم

And love me so hard ’til it hurts
و آنقدر عاشق خودم باشم که آزارم بده

I know how to scream out the words
من میدونم که چجوری کلمات رو فریاد بزنم

Scream the words
کلمات رو فریاد میزنم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

(Hey)
هی

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

I love me!
من خودم را دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else
نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Anytime, day or night
هر موقعی ‘ روز یا شب

I love me!
من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

(Hey)
هی

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

I love me!
من خودم را دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else
نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Anytime that I like
هر وقت که خوشم بیاد

I love me!
من خودمو دوس دارم

Ah, la la la, la la la la la
آه. لا لا لا. لا لا لا لا لا

Anytime that I like
هر موقعی که دوست دارم

I know how to scream my own name
من ميدونم چطور اسمم رو داد بزنم

Scream my name, ooh
اسممو داد میزنم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

(Hey)
هی

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else
نمیتونم به خودم کمک کنم؟! ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Anytime, day or night
هر موقعی ‘ روز یا شب

I love me!
من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

(Hey)
هی

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else
میخوام خودمو دوست داشته باشم ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else
نمیتونم به خودم کمک کنم؟! ‘ نه’ به کسی دیگر احتیاجی ندارم

Anytime that I like
هر موقعی که دوست دارم

I love me!
من خودمو دوست دارم

Ah, la la la, la la la la la
آه. لا لا لا. لا لا لا لا لا

Anytime that I like
هر موقعی که دوست دارم

I love me!
من خودمو دوست دارم

اهنگ انگیزشی خارجی سوم

آهنگ lose yourself از Eminem

https://dl.baarzesh.net/music/2020/8/Previous/lose-yourself.mp3دانلود آهنگ کیفیت عالی | 12 مگابایت

برای مشاهده متن و ترجمه آهنگ lose yourself اینجا کلیک کنید.


امیدواریم از شنیدن اهنگ انگيزشی خارجی لذت برده باشید؛

هدف ما تولید محتوای باب میل شماست؛

چرا که شما باارزش هستید…

منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم.
کاری از نویسندگان سایت باارزش
baarzesh.net

مطالعه بعدی

مقابل بوسنی محک خیلی خوبی خوردیم

حمله یک ماتادور ۲۰ ساله به ارتش ژرمن‌ها

یک پرسپولیسی در بین بهترین گلزنان لیگ قهرمانان/عکس

وستهام یونایتد مشتری هافبک سابق آلمان

راموس در آستانه توافق با مادرید / کاپیتان تا 2023 در رئال می‌ماند

آل کثیر در میان بهترین گلزنان لیگ قهرمانان آسیا 2020+عکس

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟سایر منابع و مطالب مرتبط با اهنگ انگیزشی خارجی با ترجمه [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
baarzesh.net .
اهنگ انگیزشی خارجی با کلام | دانلود mp3 + ترجمه فارسی و متن ...

در این بخش با مجموعه ای از بهترین اهنگ های انگیزشی خارجی در کنارتون هستیم و امیدواریم با شنیدن و مشاهده ترجمه این اهنگ های پرانرژی و امید بخش در ادامه مسیر خود سریع ... ادامه...


www.aparat.com .
اهنگ انگیزشی انگلیسی - آپارات

اهنگ انگیزشی انگلیسی مدرن تاکینگ کسب حال روحیه خوب,آهنگ حماسی و انگیزشی For Death ... دانلود متن و ترجمه‌ی انگلیسی آهنگ Savage Love از BTS کیفیت 320. ادامه...


ahangchin.ir .
دانلود آهنگ انگیزشی ( +20 آهنگ های انگیزشی با کلام و بی کلام )

دانلود آهنگ انگیزشی | دانلود آهنگ های شاد و انرژی مثبت ایرانی و خارجی انگیزشی با لینک مستقیم و پخش آنلاین از سایت آهنگ چین. ادامه...


musicestan.com .
دانلود آهنگ های انگیزشی خارجی پرطرفدار 2020 (جدید و قدیمی)

Jul 27, 2020 — دانلود آهنگ های انگیزشی خارجی دانلود گلچین آهنگ های انگیزشی شاد و مثبت جدید و قدیمی بی کلام و با کلام دانلود بصورت یکجا و تکی. ادامه...


fastforward.ir .
دانلود آهنگ انگیزشی انگلیسی بایگانی - موفقیت در بازاریابی ...

دانلود آهنگ انگیزشی بهترین و مثبت ترین موزیک ها در این مقاله میخواهیم گلچینی از بهترین های موزیک‌ انگیزشی ایرانی و خارجی در سبک های پاپ رپ و هیپ هاپ را که ... ادامه...


honarejang.com .
۱۵ آهنگ سوپر انگیزشی برای روزهای سخت - سایت انگیزشی هنر ...

آهنگ‌ها رو دانلود کن، (چقدر شجاعت میخواد دانلود آهنگ) با صدای بلند اونا رو گوش کن (این‌یکی یه ذره شجاعت ... به روی چشم ما در اینده آهنگ های انگیزشی خارجی هم کار میکنیم. ادامه...


www.shop-sajadshahrokhi.org .
دانلود موسیقی شاد روحیه بخش انگیرشی به به زبان انگلیسی

دانلود موسیقی انگیرشی عالی به به زبان انگلیسی اهنگ انگیزشی برای کنکور ... عمل و کسب روحیه بهتر و زندگی شادتر بهتر و عالی تر خواهد بود با گوش کردن به این ... ادامه...


dabmusics.ir .
دانلود آهنگ انگیزشی و انرژی مثبت برای روحیه گرفتن انسان

Jun 13, 2020 — دانلود آهنگ پر انرژی برای روحیه گرفتن و انرژی گرفتن انسان در شرایط سخت و بحرانی از رسانه داب موزیک. دانلود آهنگ انگیزشی خارجی و ریمیکس ... ادامه...


academy98.com .
30 آهنگ انرژی مثبت و انگیزشی ایرانی و خارجی - آکادمی 98

دانلود آهنگ های انگیزشی خارجی و ایرانی. بسیار افراد دوست دارند آهنگ روحیه بخش و شاد انگیزشی را به زبان های مختلف دنیا گوش دهند. ما در این لیست از بهترین آهنگ های ... ادامه...


bedunim.ir .
آهنگ خارجی با ترجمه بایگانی - بدونیم

مدتی پیش براتون یه ترجمه گذاشتم از آهنگ معروف Despacito که خب از شانس خوبه من و لطف شما به خوبی مورد توجه قرار گرفت اما امروز می خوام یه ورژن جدید از این آهنگ رو ... ادامه...


payamnaderi.com .
آهنگ انگیزشی / 9 موزیک انگیزشی که حال شما رو عالی میکند ...

شاید باورتون نشه ولی خود من با گوش کردن به این آهنگ های انگیزشی چقدر حالم خوب شده و انرژی گرفتم . مطالبی که حتما باید بدانید. به گفته دکتر وین دایر روزنه ۶۰ هزار ... ادامه...


mrmotarjem.ir .
آهنگ‌ های خارجی با زیر نویس انگلیسی - آقای مترجم

این آهنگ را آقای David Guetta با هم‌خوانی خانم Sia در سال 2011 منتشر کرده اند. این آهنگ به سبک پاپ است و ریتم و متن انگیزشی بسیار جذابی دارد که درباره نیروهای ... ادامه...


www.softgozar.com .
دانلود آهنگ های انگیزشی خارجی - SoftGozar.com - سافت گذر

Apr 13, 2019 — دانلود آلبوم کامل موسیقی روانشناختی تأثیر روی مغز برای یادگیری عمیق و کاملاً ماندگار با کیفیت عالی | دانلود آهنگ های انگیزشی خارجی. ادامه...


gem1music.com .
دانلود آهنگ انگیزشی انگلیسی - جم وان موزیک

آهنگ های انرژی مثبت خارجی و ایرانی. دانلود مجموعه آهنگهای انگیزشی موفقیت ، انگیزشی امید دهنده روانشناسی. آهنگ سوپر انگیزشی برای روزهای سخت. دانلود آهنگ ... ادامه...


www.rosemusics.com .
دانلود بهترین آهنگ های انگیزشی برای باشگاه و تمرین و انرژی ...

Dec 26, 2018 — دانلود گلچینی از بهترین های آهنگ های انگیزشی انگلیسی برای تمرین و ورزش(باشگاه) و انرژی مثبت با کیفیت 320 بصورت کاملا اختصاصی از وب ... ادامه...


www.youtube.com .
آهنگ انگیزشی، انگلیسی با زیر نویس فارسی#2 sia_ titanium ...

آهنگ انگیزشی، انگلیسی با زیر نویس فارسی#2 sia_ titanium with Persian subtitles ... اهنگ احساسی انگلیسی با ترجمه فارسی2018#Lovelymusic. ادامه...


guitarmusics.com .
دانلود آهنگ انگیزشی - +40 آهنگ انرژی مثبت و انگیزشی خارجی ...

Oct 6, 2020 — دانلود آهنگ انگیزشی خارجی بی کلام: گلچین آهنگ های انرژی مثبت و انگیزشی جدید 2020, بهترین آهنگ های انرژی زا و پر انرژی. ادامه...


www.coca.ir .
15 عکس نوشته انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی برای ...

عکس نوشته های انگیزشی انگلیسی، عکس نوشته های زیبا به زبان انگلیسی با ترجمه و معنی فارسی، تصاویر انگیزشی مثبت اندیشی و ثروت در زندگی رویایی. ادامه...


www.namasha.com .
آهنگ خارجی فوق العاده زیبا Love will prevail با ترجمه فارسی ...

ویدیو آهنگ خارجی فوق العاده زیبا Love will prevail با ترجمه فارسی از کانال مومنون. ادامه...


shahrmusic.com .
دانلود آهنگ های انگیزشی خارجی | دانلود 30 آهنگ برتر انگیزشی جهان

دوستان عزیز تمامی آهنگ ها کاملا حرفه ای ساخته شده اند. 30 موزیک برتر خارجی جهان از دید شهر موزیک و رسانه های معتبر جهانی. تمام آهنگ ها با کیفیت 320 قابل دانلود می ... ادامه...


www.abcxyz.ir .
جمله و متن انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی برای موفقیت در ...

جمله , متن ,انگیزشی ,انگلیسی ,با ترجمه, فارسی , موفقیت , زندگی. ادامه...


tarjomegram.ir .
بهترین جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه + عکسنوشته جمله ...

Jul 25, 2020 — زیباترین جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی، عکسنوشته جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی درمورد موفقیت، متن انگلیسی در مورد موفقیت با ... ادامه...


telegram.me .
Contact @lyricsenglish - Telegram

مخزن آهنگای جدید انگلیسی با متن. 8 652 members. ✅تاپ تن های معتبر ✅آهنگ های جدید ب محض ریلیز شدن ✅کلیپ های جدید ✅یادگیری idiom با استفادە متن آهنگ ادامه...


www.persian-star.org .
جملات انگیزشی و ناب انگلیسی با معنی فارسی در مورد موفقیت ...

جملات و متن های انگیزشی انگلیسی کوتاه در مورد موفقیت با معنی فارسی، عکس نوشته انگیزشی انگلیسی برای پروفایل تلگرام و واتساپ و بیو اینستاگرام. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر